KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA  VE BİLGİLENDİRME FORMU

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

  1. HASTA KAYIT VE BİLGİLENDİRME

ESTEMORE ESTETİK VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ.bünyesindeki kliniğe giriş yaptığınız takdirde aşağıdaki verileriniz kliniğe kaydolmanız amacıyla veri işlemeye yetkili kılınmış kliniğimizde çalışan  personelimiz tarafından 6698 sayılı KVKK 4.Maddesine uygun olarak Hukuka ve dürüstlük Kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olma,Belirli, açık ve meşru amaçlarla , işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma  ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme koşullarına riayet edilmek üzere yine KVKK 5.maddede yazılı c fıkrasında yazılı  “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 6698 sayılı KVKK uyarınca alınması zorunlu olan  iş bu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı genel ilkelere ve ayrıca 6698 sayılı Kanunun 5.Maddesinde belirtilmiş olan Kişisel Verilen İşlenme Şartları başlıklı maddesine uygun olarak alınmıştır. 6697 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı olduğu üzere Sağlık verileri Özel Nitelikli Kişisel Veriler olup sağlık dan kaynaklı veriler olmakla işlem yaptıracak olan sizin açık rızanızın dahilinde ilgili verilerin işleneceği kanun gereğidir.  6698 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak ben  ESTEMORE ESTETİK VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ.olarak verilerinizi işleyeceğim ayrıca söz konusu verileriniz siz başvuran hastamızın tıbbi durumunu takip , sağlık geçmişiniz, uygulanacak olan tedavi ve ilaçlara olan hassasiyetiniz , tıbbi geçmişinizin analizi, her hangi bir ilaca alerjinizin olup olmadığını tespit varsa bilgilendirme ve uygun tedaviyi uygulama ve diğer sağlık verilerini kontrol ve tedavi amaçlı olarak işlenecektir.İşlenen kişisel verileriniz TALEP EDİLMESİ VE ZORUNLU HALLERDE Sağlık Bakanlığı, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca istenmesi halinde paylaşılacaktır. Kişisel Verilerinizi toplama yöntemi sizin tarafımıza vermiş olduğunuz bilgiler ve sonrasında teşhis tanı tedavi ve gerekliyse operasyon öncesi ve sonrasına ilişkin verilere ilişkin olup yine sizin resminizin çekilmesi, paylaşılması, operasyon öncesi ve sonrasına ait resimlerinizin çekilmesi ve sağlık verilerinin işlenilmesi, faturalandırma ve doktor randevu sistemine (doktor randevu sistemine ilişkin hizmet dışarıdan alınmakta olup , hizmet veren şirkette ilgili kişisel verileri işleyecektir) kayıt  şeklinde olup, hukuki sebebi 6698 sayılı kanundan kaynaklanmaktadır. 6698 sayılı Kanunun 11.maddesinde yazılı Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

10.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında tebliğin 5.maddesinde yazılı usul ve esaslara uygun olacak şekilde işlenecektir.Kişisel Verilerin Silinmesi,Yok Edilmesi,Anonim Hale Getirilmesi Hakkında yönetmelik hükümleri saklıdır.Tarafıma sunulan bilgilendirme ve açık rıza formunu okudum, bilgilendirme ve açık rıza formunda yazılı olduğu şekilde kişisel verilerimin ve ayrıca kişisel sağlık verilerimin işlenmesine ve ayrıca sağlık hizmeti sunumunda görevli kişilerinde sağlık verilerime verilen sağlık hizmeti ile sınırlı olacak şekilde erişmesine de açıkça onay veriyorum.

 

 

İsim Soyisim

T.C. Kimlik Numarası

Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası

Adres

Cep Telefonu

E-posta Adresi

Doğum Yeri ve Tarihi

Medeni Hal

Cinsiyet bilgisi

Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri

Kimlik Kartı Taraması

Randevu bilgisi

Gerektiğinde ya da mevzuatın öngördüğü hallerde tüm bu veriler Sosyal Güvenlik Kurumuna (“SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizden açık rıza ve onay alınacaktır. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

 

  1. Sağlık Hizmeti

Kayıt işlemi tamamlanan hastalarımızın  aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve sistemimize  kaydedilecektir:

Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine anlık olarak aktarılmaktadır.

 

III. Hasta Çıkış

Hastalarımızın tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre hastalarımızdan tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla  veri işlemesi yapılması “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 

İsim Soyisim

Banka Hesap Bilgileri

Kredi Kartı Numarası

Fatura Bilgileri

 

  1. DİĞER HİZMETLER

Çağrı Merkezi ve Santral

ESTEMORE ESTETİK VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ.çağrı merkezlerini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 

İsim Soyisim

Telefon Numarası

T.C. Kimlik Numarası

E-posta Adresi

Randevu Bilgisi

Telefon Görüşmesi Ses Kaydı

Şikayetler

Hasta Hakları Merkezi

OP.DR.İLSUN AKA‘ya kliniklerde  Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

 

İsim Soyisim

Telefon Numarası

T.C. Kimlik Numarası

E-posta Adresi

Talep İçeriği

Tıbbi bilgiler

Hasta Memnuniyeti

Hasta çıkış işlemleri sırasında ve sadece ilgili kişinin KVKK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi link halinde kayıtlı cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Bu aşamada sadece KVKK kapsamında onayları bulunan misafirlerimizi geri arayarak iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikâyet web sitelerinden şikâyet kaydı açması durumunda, şikayetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

 

Klinikte  Kapalı Devre (CCTV)  Kamera Sistemi

ESTEMORE ESTETİK VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ.bünyesindeki klinikte kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte kliniği ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin,hastalarımızın  fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

 

Ayrıca, işlem odalarında herhangi bir kamera sistemi bulunmamaktadır. İşlem odaları çerçevesinde herhangi bir veri işlenmemekle birlikte kamera kaydı hasta mahremiyeti çerçevesinde yapılmamaktadır

İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar

İlgili kişiler internet sitelerinden görüntülü görüşme randevusu da alabilirler. Randevu alma süreci e-randevu ile aynı olup, görüntülü görüşme randevusunun gerçekleşmesi sırasında görsel ve işitsel verileriniz, görüntülü danışmanlık hizmetinin uçtan uca şifrelenmiş şekilde platform hizmeti sunma teknik altyapısına sahip yurtiçi ve/veya yurtdışındaki veri işleyen hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla, sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir.

ESTEMORE ESTETİK VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ. bünyesindeki internet sitelerine ilişkin tam liste ve çerez politikası için tıklayınız.

 

Bilgilendirme Faaliyetleri

Sadece KVKK kapsamında onay vermiş olan hastalarımız ile ve Özel Hastaneler Yönetmeliği gereğince sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

 

Bazı hastalarımızın ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları ESTEMORE ESTETİK VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ.bünyesindeki hastanelerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (sosyal medya hesapları dahil)  amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

-Sağlık Hizmeti

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi Randevu alma süreci e-randevu ile aynı olup, görüntülü görüşme randevusunun gerçekleşmesi sırasında görsel ve işitsel verileriniz, görüntülü danışmanlık hizmetinin uçtan uca şifrelenmiş şekilde platform hizmeti sunma teknik altyapısına sahip yurtiçi ve/veya yurtdışındaki veri işleyen hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla, sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir.” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

 

Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetler

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

 

1-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

3-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

6-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

7-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden ESTEMORE ESTETİK VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ.ilete bilirsiniz.

 

Bu aydınlatma metni 15/01/2021 tarihinde güncellenmiş olup, ESTEMORE ESTETİK VE SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ. tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.